چهل حدیث درباره ی امر به معروف و نهی از منکر

چهل حدیث درباره ی امر به معروف و نهی از منکر

 

چهل حدیث درباره ی امر به معروف و نهی از منکر (از واجبات امروز...) ...

 

 

 

1- الجهاد أربع: الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر و الصّدق فی مواطن الصّبر و شنآن الفاسق.

:جهاد چهار قسم است: امر بمعروف و نهى از منکر و راستى در موقع صبر و تنفر از فاسق.

نهج الفصاحه ۱۳۳۸

 

2- الدّنیا ملعونه ملعون ما فیها إلّا أمرا بالمعروف أو نهیا عن منکر أو ذکر اللَّه.

:دنیا ملعون است و هر چه در آنست ملعون است جز امر بمعروف و نهى از منکر یا ذکر خدا.

نهج الفصاحه ۱۶۰۲

 

3- غشیتکم سکرتان: سکره حبّ العیش و حبّ الجهل فعند ذلک لا تأمرون بالمعروف و لا تنهون عن المنکر

:دو مستى شما را خواهد گرفت مستى عیشدوستى و علاقه بنادانى در آن هنگام امر بمعروف و نهى از منکر نکنند.

نهج الفصاحه ۲۰۳۲

 

4- کلام ابن آدم کلّه علیه لا له إلّا أمرا بمعروف أو نهیا عن منکر أو ذکر اللَّه تعالى.

:گفتار فرزند آدم بضرر اوست نه بنفع او مگر امر بمعروفى یا نهی از منکرى یا ذکر خداى والا.

نهج الفصاحه ۲۱۴۵

 

5- مروا بالمعروف و إن لم تفعلوه و انهوا عن المنکر و إن لم تجتنبوه کلّه.

:امر بمعروف کنید و گر چه خودتان نکنید و نهى از منکر کنید گر چه از همه آن اجتناب نکنید

نهج الفصاحه ۲۷۳۷

 

6- العقلُ منزَّهُ عن المنکر آمِرِ با معروف

:عقل پاکیزه کننده است از کار زشتو دستور

غررالحکم 2731

 

7- الأمر بالمعروف أفضل أعمال الخلق

:امر به معروف برترین عملهای مردم است

غررالحکم 7632

 

8- اتمروا بالمعروف و أمروا به و تناهوا عن المنکر و انهوا عنه

:پذیراى معـروف باشید و به آن نـیز دسـتور بدهید و بپذیرید نهى از منکر را و خود نیز از آن نهى کنید

غررالحکم 7636

 

9- غایة الدین الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و إقامة الحدود

:نهایت آیین الهی امر به معروف و نهی از منکر و بر پا داشتن حدودو مقررات الهی است

غررالحکم 7638

 

10- قوام الشریعة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و إقامة الحدود:برپادارنده شریعت یعنی دین امر کردن به معروف است و نهی کردن از منکر برپاداشتن حدود

غررالحکم 7639

 

11- من أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنین

:هرکه امر کند به معروف سخت گرداند پشتهای مومنان را

غررالحکم 7643

 

12- من نهى عن المنکر أرغم أنوف الفاسقین

: هرکه نهی کند از منکر بر خاک مالد بینی های فاسقان را

غررالحکم 7644

 

13- کن بالمعروف آمرا و عن المنکر ناهیا و بالخیر عاملا و للشر مانعا

: اش به معروف امر کننده و از منکر نهی کننده و به خیر عمل کننده و شر را منع کننده

غررالحکم 7642

 

14- کن بالمعروف آمرا و عن المنکر ناهیا و لمن قطعک واصلا و لمن حرمک معطیا

: باش به معروف امر کننده و ازمنکر نهی کننده و مر کسی ببرد از تو پیوند کننده و مر کسی را که محروم سازد تورا عطا کننده

غررالحکم 7641

 

 

 

 

15- کن عاملا بالخیر ناهیا عن الشر منکرا شیمة الغدر

: باش عمل کننده به خیر باز دارنده از شر انکار کننده خوی بی وفایی

غررالحکم 7640

 

16- اومر بالمعروف تکن من أهله و أنکر المنکر بیدک و لسانک و باین من فعله بجهدک

: امر به معروف کن تا اهل و شایسته آن باشی وجلوگیری کن از کار زشت با دست و زبان خود و از انجام کار بد جدا شود و کناره گیری کن با تلاش و کوشش خود غررالحکم 7638

 

17- من أفضل الفضائل اصطناع الصنائع و بث المعروف

: از برترین فضیلت ها احسان کردن و گسترش دادن کارهای نیک هست

غررالحکم 7646

 

18- لن تهتدی إلى المعروف حتى تضل عن المنکر

: راه نمی یابی به سوی معروف تا اینکه فراموش کنند منکر را

غررالحکم 7647

 

19- إن کنتم لا محالة متسابقین فتسابقوا إلى إقامة حدود الله و الأمر بالمعروف

: ناچار باشد برپیش گیرندگان پس پیش گیر بر بسوی برپای داشتن حدهای خدا و امر به معروف

غررالحکم 7650

 

20- رب زاجر غیر مزدجر

: بسا بازدارنده ای که خود باز نایستد

غررالحکم 7652

 

21- رب آمر غیر موتمر

:بسا دستور دهنده ای که خود دستور نپذیرد (و به دستورش عمل نکند )

غررالحکم 7653

 

22- نظرالمظلوم و الامر بالمعروف و النه عن المنکر و النهی عن المنکر جهاد:یاری رساندن به ستمدیده و امر به معروف و نهی از منکر جهاد در راه خدا است

23-وماامال البِرِکُلمُّاوالجهادُفی سبیل الله عِندَ المرِبامعروف و النّهی عن انلمنکر الاّکَنَفَتَةٍ فی بهرٍلُبحّیٍ

:همه ی کارهای خوب وجهاددر راه خدا در برابر امر بمعروف و نهی از منکر چو یک قطره است در دریای عمیق.

نهج البلاغه.حکمت 374

 

24-من ترک إنکارَالمنکَرٍبقبلهِ و یدِهِ و لسانه فهو مَیّتُ بین الاحیاء

:کسی که منکرراباقلب و دست و زبانش انکار نکند،مرده است میان زندگان.

تهذیب الاحکام.ج6.ص181

 

25-من أمربمعروِفِ فلیکن أمرُهُ بذلک بمعروفٍ

:کسی که امربه معروف میکندبایداین کاررا به روش خو بی انجام دهد.

کنز العمل ج552

 

26-من أمربا معروف و نهی عن المنکرفهوخلیفهَ الله فی العرضو خلیفةُرسول

:هرکس امربه معروف ونهی ازمنکرنماید،جا نشین خدا در زمین وجانشینرسول اوست.

مستدرک الوسایل ج12،ص179،ح13817

 

27-ویلُ لقومٍ لایدینون اللهبالأمِرِبالمعروف والنَّهی عن المنکر

:ای بدا به حال مردمی که امر به معروف و نهی از منکر را جزء برنامه ی دینی خود قرار ندهند.

وسایل ج11ص393

 

28-اِنّ الامربامعروف و النّهیَ عن المنکرلا یقرَّبانِمن اجلٍ ولاینقصان من رزق

:امربه معروف و نهی از منکرنه مرگ کسی راپیش می اندازد و نه روزی کسی را نقصان میبخشد.

نهج البلاغه کلمه ی366

 

29-لاتزالُ امُّتی بخیر مااُمر وا بالمعروف ونهق اعن المنکرِوتعاونو اعلی البرَّ

:تاروزیکه امت من امر به معروف ونهی از منکرمیکند و در کارهای خیر پشتیبان یکدیگر باشند در خیر و سعادت خواهند بود.

تهذیب ج2 ص391

 

30-تعَن الله الآمرینَ بالمعروفِ التّارکیِن له والنّاهین عن المنکرالعاملین به

:از رحمت خدا دور باد کسانی ان کسانی که امر به معروف میکنند ولی خود به ان عمل نمی کنند و نهی از منکزر کند وخود به ان الوده باشند.

نهج البلاغه ج2 ص391

 

31-من اجبّک نهاک ومن أبَغَضَکَ أغراک

:ان کسی که تورا از کارهای زشت باز میدارد دوست توست و ان کسی که تورا به ان وامیدارد دوشمن توست.

بحار جلد781ص128

 

32-اُریدُ اَن آمُرَبالمعروفِ وأنیَ عن المنکرِوأسیرُبسیرةجدّی و سیرة أبی

:می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم وهمان راهی را روم که جد و پدرم رفتنند.

پرتو از عظمت حسین(ع)ص312

 

33-إذا لَم یَأمُروا بِمَعروفٍ وَلَم یَنهَوا عَن مُنکَرٍ وَلَم یَتَّبِعوا الأخیارَ مِن أهلِ بَیتى ، سَلَّطَ اللّه عَلَیهِم شِرارَهُم ، فَیَدعوا عِندَ ذلِکَ خِیارُهُم فَلا تُستَجابُ لَهُم

: هرگاه (مردم) امر به معروف و نهى از منکر نکنند، و از نیکان خاندان من پیروى ننمایند، خداوند بدانشان را بر آنان مسلّط گرداند و نیکانشان دعا کنند امّا دعایشان مستجاب نشود .

امالى صدوق، ص‏254

 

34-لا یَأمُرُ بِالمَعروفِ وَلا یَنهى عَنِ المُنکَرِ إلاّ مَن کانَ فیهِ ثَلاثُ خِصالٍ : رَفیقٌ بِما یَأمُرُ بِهِ رَفیقٌ فیما یَنهى عَنهُ ، عَدلٌ فیما یَأمُرُ بِهِ عَدلٌ فیما یَنهى عَنهُ، عالِمٌ بِما یَأمُرُ بِهِ عالِمٌ بِما یَنهى عَنهُ: امر به معروف و نهى از منکر نکند مگر کسى که سه خصلت در او باشد

: در امر و نهى خود مدارا کند، در امر و نهى خود میانه‏روى نماید و به آنچه امر و نهى مى‏کند، دانا باشد .

بحارالأنوار، ج100، ص87، ح64

 

35-اِنَّالامرَ بالمعروف و النهی عن المنکرسبیل الانبیاء و منحاجُ الصّلحاء، فریضةَ عظیمهَ بها تُقام الفرایض تأمَنُ المذاهب،وتحلُّ المکاسب و ترُّدُ المظالم و تعمرالا رضُ و یُتَصَفُ من الا عداء و یستخیمُالامر

:امر به معروف و نهی از منکر راه و روش پیامبران و شیوه ی صالحان است و فرضیه ی بزرگی است که دیگر فرایض به واسطه ی آن بر پا می شود ، راه ها امن می گردد و درآمد ها حلال می شود و حقوق پایمال شده به صاحبانش بر می گردد ، زمین آباد می شود و ( بدون ظلم ) حق از دشمنانش گرفته می شود و کارها سامان می پذیرد .

کافی –ج5-ص56

 

36-من رأی منکم منکراً فلیغیرّهُ بیده،فإن لم یستطع فبلساِنهِ،فإن لم یستطع فبقلبهِ و ذلک أخعفالأ ایمان

:هرکس از شما منکری ببیندباید با دست یا اگر نتوانست بازبان واگر نتوانستبا قلبش ان را تغیر دهد که پایین ترین درجه ی ایمان همین( تغیر قلبی) است.

نهجالفصاحه

 

37-کفی بالمَرءِ غَوَایةً أن یأمُرَ النّاسَ بما لا یأتمِرُ بِهِ و یَنها هُم عمّا لا ینتهی عنه

:کافی است در ادمی بحسب گمراهی این که فرمان دهد مردم را به ان چه خود فرمان پذیر نشود به ان،ونهی کند ایشان را از ان چه خود باز نا پسند از ان.

غررالحکم

 

38-کفی بالمَزءِ جهلاًاَن ینکِرَ علی النّاسِ مایأتی مثلَهُ

:کافی است در ادمی بحسب نادانی او این که انکار کند بر مردم انچه را خود انجام میدهد.

غررالحکم

 

39-کن آمِراًبالمعروف عاملأ به ولا تکن ممَّن یأمُرُ به و ویناَی عَنهُ فَیَبوءُ بإ ثمِهِ و یَتَعَرَّ ضُ مَقَتَ(تِمَقتِ) ربَّه

: باش امر کننده به معروف و عمل کننده به ان ، ومباش از آنان که امر میکنند به ان ودوری میکنند از ان، پس بر میگردند به گناه خود و متعر ض میشوند مر خشم پروردگار خودرا.

غررالحکم

 

40-یَفبُحُ عِلی الرَّجُلِ اَن ینکِرُعلی النّاس مُنکَراَتٍ و یَنها هُم عَن رَذاِیلَ و سَیَیاتٍ واِذاخلایِنَفُسِهِ از تَکبَهَا ولایستنکف مَن فَعلِها

:زشت است برمرد این که انکار کندوبدشماردبرمردم منکری چند را،ومنع کند ایشان را از صفات ذمیمه و گناهانی ،و هرگاه خلوت کند با نفس خود ارتکاب کند آن هاراوننگ نشمارد ان را.

غررالحکم

 

منبع: چهل حدیث - محمدحسین خدادادی - محمدرضا ابوییان - سجاد صادقی

 

 

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!