هشدار پیامبر (ص) درباره هفت فتنه در آخرالزمان

هشدار پیامبر (ص) درباره هفت فتنه در آخرالزمان

[هشدار پیامبر (ص) درباره هفت فتنه در آخرالزمان]   هشدار پیــامبــر (ص) درباره هـفـت فـتـنــه در آخـرالــزمـان ... رسول خدا (ص) فرمودند: من شما را می ترسانم از هفت فتنه ای که بعد از من به پا می شود، فتنه ای که در مدینه و مکه خواهد شد، فتنه ای که از یمن ...

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « جریان شناسی کوفه »

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « جریان شناسی کوفه »

[دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « جریان شناسی کوفه »]   دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « جریان شناسی کوفه » سخنرانی استاد رائفی پور اصفهان 25 آبان 94 ...

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور «یادواره سردار شهید مرادخانی»

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور «یادواره سردار شهید مرادخانی»

[دانلود سخنرانی استاد رائفی پور «یادواره سردار شهید مرادخانی» پیرامون مسائل منطقه]   دانلود سخنرانی استاد رائفی پور «یادواره سردار شهید مرادخانی» پیرامون مسائل منطقه سخنرانی استاد رائفی پور تنکابن 10 دیماه 94...

آسیب شناسی آخر الزمان...

آسیب شناسی آخر الزمان...

[آسیب شناسی آخر الزمان...]   آسیب شناسی آخر الزمان ... یکی از نشانه هایی که برای دانشمندان در دوره آخر الزمان وجود دارد و آسیب هایی که در این دوران نمایان می شود این است که کسانی سِمَت تبلیغ دین را به عهده می گیرند که اینها از نظر سن دوره صباوت و نوجوا...

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور «شبکه های اجتماعی»

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور «شبکه های اجتماعی»

[دانلود سخنرانی استاد رائفی پور «شبکه های اجتماعی»]   دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « شبکه های اجتماعی » سخنرانی استاد رائفی پور قزوین 5 دیماه 94 ...